Regulamin

 

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OSOVSKI.PL

 

I Dane Firmy i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego OSOVSKI.pl (dalej „Sklep”) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep oraz strona internetowa www.osovski.plsą własnością firmy OSOVSKI Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507031, NIP: 7010423059, NIP EU: PL5272409510, zwanej dalej "Sprzedawca".
 3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez OSOVSKI za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
 4. Na naszym portalu zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani. Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Użytkownika o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Użytkownikowi możliwość rejestracji na portalu lub pozostanie niezarejestrowanym Użytkownikiem. W celu zarządzania danym zamówieniem, niezarejestrowany Użytkownik może uzyskać do niego dostęp poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia.

II Ceny i oferta

 1. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, tj., z zastrzeżeniem ust. 2, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i OSOVSKI.pl, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.

  2. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki określone przez Sklep.

  3. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie. 
 2. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w odrębnym cenniku nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

  5. OSOVSKI.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. OSOVSKI.pl zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów, w tym rabatów przypisanych dla kart stałego klienta.
 3. OSOVSKI.pl zastrzega sobie prawo do łączenia promocji i sumowania rabatów.
 4. Kody rabatowe udostępniane przez Sklep nie łączą się z dodatkowymi promocjami aktualnymi w ofercie Sklepu.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje dotyczące oferty Sprzedawcy są dostępne pod adresem http://www.osovski.pl. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w sposób opisany w punkcie 2.

  2. Po udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa poniżej, oraz umieszczeniu w związku z tym stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, zamówienia mogą być przyjmowane również za pośrednictwem:

  a) poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Sklepu na adres poczty elektronicznej sklep@osovski.pl;

  b) telefonu – poprzez kontakt pod numerem +48 664 034 700, w godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu;
 2. c) krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) – poprzez przekazanie wiadomości tekstowej o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Sklepu na numer telefonu +48 664 034 700; 
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   
  a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
  b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
  c) Chrome 15.x,
  d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
   
  4. W celu skorzystania ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
   
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa OSOVSKI.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.

  6. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 4. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Sklepu. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Powyższe potwierdzenie następuje w szczególności poprzez wybór, na stronie internetowej Sklepu, przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  8. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

  10. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w punkcie 7, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Powyższe potwierdzenia przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez krótką wiadomość tekstową (SMS) (w zależności od formy, w której złożono zamówienie, oraz możliwości technicznych OSOVSKI.pl). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący, którzy założą konto w Sklepie, mają również dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto.

  11. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu, OSOVSKI.pl niezwłocznie zawiadomi Kupującego o tym fakcie poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w inny sposób, o którym mowa w punkcie 10.

  12. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 11, OSOVSKI.pl zwraca kwotę wpłaconą przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Kupującego. 

  13. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przez OSOVSKI.pl przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie wystawienia faktury lub dokumentu sprzedaży przez OSOVSKI.pl. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym, a OSOVSKI.pl dotycząca zakupu danego produktu w OSOVSKI.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w OSOVSKI.pl jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

 6. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy OSOVSKI.pl pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.

  16. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.
 7. OSOVSKI.pl dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.
 8. OSOVSKI.pl zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie OSOVSKI.pl. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.
 9. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia, o którym mowa w cz. IV punkt 1, w przypadku o którym mowa w punkcie 12, OSOVSKI.pl zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania zamówienia kwotę wpłaconą przez Kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku całkowitego anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 10. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia. O ile funkcjonalność taka udostępniona jest przez OSOVSKI.pl, informacje o stanie realizacji zamówienia mogą być również przekazywane Kupującemu w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer telefonu podany w formularzu zamówienia.

 11. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

  22. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzenia sprzedaży lub faktura VAT, sporządzane zgodnie z wyborem Kupującego i danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Zasady anulowania zamówień
 14. Do czasu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie.
 15. OSOVSKI.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.

  3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sprzedawcy, lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem) lub w przypadku, gdy w powyższym terminie zamówienie nie zostanie przez Kupującego potwierdzone w sposób wskazany przez OSOVSKI.pl (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).

  4. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do Sklepu.
 16. OSOVSKI.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.

  V. Formy płatności
 17. Z zastrzeżeniem punktu 3, Klient może dokonać płatności następującymi metodami:

  a) przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji), albo

  b)  przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki, odpowiednio - na poczcie lub kurierowi, albo

  c)  szybkim przelewem bankowym – przy składaniu zamówienia lub przy odbiorze, o ile zewnętrzna firma dostarczająca zamówienie lub OSOVSKI.pl umożliwiają dokonanie płatności kartą przy odbiorze zamówienia.

  2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Sklepu. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

  3. Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.
 18. OSOVSKI.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności, działających na zlecenie Kupującego.
 19. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez OSOVSKI.pl należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od OSOVSKI.pl identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Sklepie. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Kupującemu po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie i zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Sklepie (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub - wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego - zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 20. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez OSOVSKI.pl, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże OSOVSKI.pl wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. OSOVSKI.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

  VI. Kupony Podarunkowe
 21. Kupony Podarunkowe Sklepu (dalej „Kupon”) uprawniają do nabywania produktów znajdujących się w ofercie OSOVSKI.pl
 22. Kupony mogą być dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej (przekazywany na wskazany adres poczty elektronicznej). Aktualna oferta dostępnych Kuponów jest prezentowana na stronach internetowych Sklepu.
 23. Kupony można nabywać na zasadach określonych w Regulaminie dla innych produktów oferowanych w Sklepie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Kuponów w wersji elektronicznej nie jest akceptowana płatność gotówką przy odbiorze.
 24. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego Kupon w wersji elektronicznej oraz inne produkty z oferty Sklepu, przy jednoczesnym wyborze opcji płatności gotówką przy odbiorze, OSOVSKI.pl zastrzega sobie prawo do podzielenia zamówienia na dwa oddzielne zamówienia:

  a) zamówienie obejmujące tylko Kupon w wersji elektronicznej z płatnością przelewem bankowym,

  oraz

  b) zamówienie obejmujące pozostałe produkty.

Podział zamówienia nastąpi po uzgodnieniu z Kupującym.

 1. W celu wykorzystania Kuponu należy podczas składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wpisać kod z Kuponu w pierwszym kroku składanego zamówienia w polu na kod rabatowy.

  6. Wartość nominalna Kuponu zostanie odliczona od łącznej wartości zamówienia.

  7. Kuponów nie można łączyć, chyba że Sklep wyrazi na to zgodę. Do jednego zamówienia może być użyty tylko jeden Kupon. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu więcej niż jednego Kuponu.
 2. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytego Kuponu, pozostałą różnicę należy uregulować inną, wybraną formą płatności (przelew bankowy, gotówka przy odbiorze, karta płatnicza lub tzw. szybki przelew bankowy).

  10. Kupon nie może być wymieniony na gotówkę, w tym również nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu zamówionych produktów przez Kupującego z zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu Kuponu. W przypadku zwrotu zamawianych produktów z zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu Kuponu, Kupujący ma prawo do wymiany towarów:

  a) na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;
 3. b) na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;

  c) na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie wybraną formą płatności
  (przelew bankowy, gotówka przy odbiorze, karta płatnicza lub tzw. szybki przelew bankowy).

  Kupon zachowuje ważność w okresie wskazanym na stronach internetowych Sklepu lub bezpośrednio na Kuponie.

VII. Zasady dostawy zamówień

 1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

  2. Sklep może dostarczać zamówione produkty za pośrednictwem InPost, wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej przez Sklep lub umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. Wskazanie aktualnie dostępnych metod dostawy, w tym informacji o możliwości i zasadach odbioru osobistego, następuje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sklepu. OSOVSKI.pl zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.

  3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że OSOVSKI.pl wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Sklep, określone są na stronie internetowej Sklepu. OSOVSKI.pl zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Osovski.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dokonując zakupu w OSOVSKI.pl Kupujący upoważnia Sklep do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.
 3. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wskazane na stronie internetowej Sklepu. 
 4. Przesyłki są ubezpieczone, o ile informacja taka została umieszczona na stronach internetowych Sklepu.

  8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do OSOVSKI.pl. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Sklep przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

  7. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym OSOVSKI.pl.

VIII. Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia

 1. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe i są objętę gwarancją na 24 miesiące. OSOVSKI.pl ma obowiązek dostarczyć towary pozbawione wad. 

  2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.

  3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
  a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
  b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych); 
  c) uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.
 2. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu (faktura lub dokument sprzedaży) lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w OSOVSKI.pl. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu: OSOVSKI, ul. Wiertnicza 96, 02-952 Warszawa. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim punktu 22 w cz. III, dokument sprzedaży lub faktura może być przekazana do OSOVSKI.pl w formie pliku przesłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@osovski.pl lub w formie wydruku przesłanego razem z formularzem reklamacji.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Reklamacje rozpatrywane są przez OSOVSKI.pl w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez OSOVSKI.pl przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sklep zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji. 

 

 1. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są przez Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. OSOVSKI.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. 

 

 1. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli OSOVSKI.pl nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, OSOVSKI.pl zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.

 

 1. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność OSOVSKI.pl z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. OSOVSKI.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
   
  2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OSOVSKI.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.
   
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: OSOVSKI sp. z o.o. ul. Husarii 60A, 02-951 Warszawa, mailowo pod adres sklep@osovski.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   
  4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   
  5. OSOVSKI.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

  X. Zwroty w przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

  1. Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ k.c.), który dokonał zakupu u Sprzedawcy, na podstawie przepisów Ustawy, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówienia. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy konsumentowi jest przyznawane prawo do zwrotu w ciągu 30( trzydziestu)dni .

 

 1. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w punkcie 1,oświadczenia o odstąpieniu od umowy, towar którego dotyczy oświadczenie musi zostać zwrócony (na adres, ul. Wiertnicza 96, 02-952 Warszawa ) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez OSOVSKI.pl wspomnianego oświadczenia. 
 2. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu rzeczy. OSOVSKI.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. OSOVSKI.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu ) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić (bez żadnych opłat) Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OSOVSKI.pl, nie jest ona zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep (o ile nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Kupującego w sposób uzgodniony z Kupującym.
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Administratorem zbioru danych osobowych jest OSOVSKI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-951) przy ul. Husarii 60A. 
   
  2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym http://www.osovski.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html

XII. Opinie w sklepie internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane przez Sklep jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego OSOVSKI.pl (np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, itp.). Sprzedawca nie gwarantuje, że dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, nie zawierają uchybień lub błędów, a także że są aktualne lub odpowiadają zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Sklepu a jego rzeczywistym wyglądem, jeśli wynikają one z indywidualnych ustawień komputera lub ustawień telefonu komórkowego Kupującego (np. kolor, proporcje, itp.).

  2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym OSOVSKI.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.

  3. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego w serwisie internetowym OSOVSKI.pl.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.osovski.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronie www.osovski.pl, od 24 grudnia 2014 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium